Strona główna

Kadra naukowa

Kierownik katedry:

 

dr hab. inż. Wojciech Hunek

Dr hab. inż. Wojciech Hunek, profesor Politechniki Opolskiej

Jednolite studia na kierunku Elektrotechnika, specjalność Automatyka i Metrologia Elektryczna, ukończył na Politechnice Opolskiej w 1999 roku zdobywając tytuł magistra inżyniera. Pracę doktorską i habilitacyjną obronił odpowiednio w roku 2004 i 2012 na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki tejże uczelni. W 2013 roku został kierownikiem Katedry Systemów Sterowania i Systemów Decyzyjnych Instytutu Automatyki i Informatyki. W swych badaniach zajmuje się szeroko rozumianą problematyką sterowania predykcyjnego, adaptacyjnego i odpornego obiektami wielowymiarowymi. W szczególności eksploruje zagadnienia związane z analizą i syntezą systemów inwersyjnych, włącznie z ich praktyczną implementacją. Otrzymane rezultaty próbuje przenieść do zadań sterowania odpornego, perfekcyjnej rekonstrukcji sygnałów, optymalnego sterowania sieciami komputerowymi, sterowania odpornego na uszkodzenia, czy syntezy sterowań obiektami ułamkowego rzędu. Dotąd opublikował około 80 artykułów, wykonał około 100 ekspertyz dla przemysłu oraz około 100 recenzji naukowych. Jego zespół badawczy składa się głównie z doktorantów, obecnie zaliczyć do niego można 10 osób. Jest członkiem dwóch komisji uczelnianych, kieruje w nich pracami dotyczącymi kierunku Automatyka i Robotyka.

 

Profesorowie tytularni:

Prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma

Prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma

Volodymyr Khoma uzyskał stopień doktora habilitowanego w 2001 roku w dyscyplinie pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych. Natomiast w 2003 roku uzyskał tytuł profesora na Politechnice Lwowskiej na katedrze Automatyki i Telemechaniki. Obecnie pracuje zarówno na Politechnice Opolskiej, jak i na Politechnice Lwowskiej na Ukrainie. Profesor Khoma jest również członkiem wyspecjalizowanych rad naukowych Д35.052.08 oraz Д35.052.14 w Narodowym Uniwersytecie „Politechnika Lwowska”, sekretarzem oddziału we Lwowie seminarium naukowego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy „Środki techniczne ochrony informacji” oraz członkiem rady redakcyjnej czasopisma naukowego „Ukrainian Information Security Research Journal” oraz zeszytu naukowego Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” „Automatyka, pomiary, sterowanie”. Najważniejsze nagrogy jakie otrzymał to tytuł „Wynalazca ZSSR” w 1987 roku oraz dyplom wyróżnienia Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy w 2000 roku. Ponadto rozwija produkowane seryjnie przyrządy pomiarowe: Е7-13, ЦК4800, АК-121.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Latawiec

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Latawiec

Krzysztof J. Latawiec uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyka i robotyka w 1999 roku. Obecnie jest on profesorem Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej oraz członkiem Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk. Jego badania koncentrują się na identyfikacji systemów, sterowaniu wielowymiarowym, sterowaniu adaptacyjnym i odpornym (także w sieciach komputerowych), systemach niecałkowitego rzędu oraz problematyce przetwarzania w chmurze. Jest On autorem lub współautorem ponad 200-tu publikacji naukowych.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Rojek Prof. dr hab. inż. Ryszard Rojek

Uzyskane stopnie naukowe: dr inż. na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Elektrotechniki (1975), habilitacja – dr hab. Inż. na Państwowym Uniwersytecie w Sankt Petersburgu, Wydział Automatyki i Techniki Komputerowej (1988); dyscyplina naukowa: automatyka i robotyka; tytuł naukowy: profesor, nauki techniczne, nadany przez Prezydenta RP (2007). Pracą zawodową związany z Opolską Uczelnią od 1966 r. Działalność naukowo-badawcza obejmuje problematykę: modelowania procesów i systemów, zastosowań metod sztucznej inteligencji i układów programowalnych w automatyce oraz zaawansowanych metod sterowania procesami przemysłowymi.

Czytaj więcej: Prof. dr hab. inż. Ryszard Rojek

 

Pozostali pracownicy:

Dr inż. Krzysztof Bartecki

Dr inż. Krzysztof Bartecki

W roku 1996 ukończył studia magisterskie o specjalności Automatyka i Metrologia Elektryczna w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 2004 roku w Politechnice Opolskiej. Pracuje w Instytucie Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej na stanowisku adiunkta. Jest autorem oraz współautorem ponad 50 publikacji naukowych z zakresu modelowania i aproksymacji układów z czasoprzestrzenną dynamiką opisanych równaniami typu hiperbolicznego oraz zastosowania sztucznych sieci neuronowych w zagadnieniach modelowania, identyfikacji oraz sterowania obiektami dynamicznymi.

Dr inż. Grzegorz Bialic


Dr inż. Grzegorz Bialic

Adiunkt na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Pracownik Instytutu Automatyki i Informatyki oraz Katedry Systemów Sterowania i Systemów Decyzyjnych. Prowadzi prace badawcze i rozwojowe w zakresie metod oceny jakości regulacji cyfrowych układów sterowania,komputerowych systemów pomiarowych oraz odnawialnych źródeł energii, a w szczególności wyznaczania efektywności elektrowni wiatrowych i mikrowiatraków. Był wykonawcą i kierownikiem 8 projektów B+R oraz innowacyjnych realizowanych w ramach POIG oraz RPO. 

Dr inż. Anna Bryniarska

Dr inż. Anna Bryniarska

Doktor inżynier Anna Bryniarska od 2005 roku związana jest z Politechniką Opolską. W 2010 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku informatyka, natomiast w 2014 roku uzyskała stopień doktora z dziedziny automatyka i robotyka. Jej praca naukowo-badawcza skupia się na logice rozmytej, rozmytej logice opisowej (fuzzyDL), wyszukiwaniu wiedzy oraz sieciach semantycznych, w szczególności sieci semantycznych Web. Prowadzone badania dotyczące wyszukiwania wiedzy określonej w sposób rozmyty mają zasotsowanie między innymi w diagnostyce technicznej.

Dr inż. Jacek Korniak

Dr inż. Jacek Korniak

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1997 r., doktorat obronił w roku 2005 r w  Politechnice Opolskiej.  Zatrudniony w Instytucie Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej na stanowisku adiunkta od 2005 r. Minimum kadrowe: automatyka i robotyka. Główny kierunek badań naukowych dotyczy zakresu stosowalności i efektywności metod opartych na sztucznej inteligencji do celów sterowania i diagnozowania obiektów złożonych, w tym układów sterowania tolerujących uszkodzenia (ang. Fault-Tolerant  Control).

 Mgr inż. Paweł Majewski

Mgr inż. Paweł Majewski

Mgr inż. Paweł Majewski tytułu odpowiednio inżyniera na kierunku Automatyka i Robotyka oraz magistra na kierunku Elektrotechnika otrzymał w 2010 i 2011 roku na Politechnice Opolskiej. Badania jego skoncentrowane są na użyciu zaawansowanego rachunku wielomianowo-macierzowego, w szczególności inwersji niekwadratowych macierzy wielomianowych, w zadaniach perfekcyjnej rekonstrukcji sygnałów. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta. 

Dr inż. Szczepan Paszkiel

Dr inż. Szczepan Paszkiel

Doktor inżynier Szczepan Paszkiel zajmuje się rozwijaniem technologii mózg-komputer.  Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół metod modelowania frakcji komórek neuronalnych oraz analizy sygnałów biologicznych w tym identyfikacji źródeł ich powstawania.  Ponadto zainteresowania naukowe Doktora znajdują swoje odzwierciedlenie w badaniach nad metodami klasyfikacji zmian sygnału elektroencefalograficznego w oparciu o potencjały wywołane. Działania te znajdują swoje zastosowanie  w budowie systemów sterowania robotami mobilnymi, a także aplikacjami na stacji roboczej. 

Dr inż. Janusz Wrzuszczak

Dr inż. Janusz Wrzuszczak

Obszar zainteresowań i pracy:

  • Modelowanie i symulacja obiektów i procesów dynamicznych.

  • Sterowanie z wykorzystaniem sieci przemysłowych i sterowników programowalnych.

  • Rozproszone systemy sterowania.

  • Synteza i badanie układów sterowania.

Prowadzenie zajęć dla studentów kierunków automatyka i informatyka.